23.6.2024

Espoon kaupungin voimakas reaktio lukiolaisten admin-oikeuksien käyttöön on osoitus selvästä ylireagoinnista. Koulun tarjoamat kannettavat tietokoneet ovat Otaniemen lukion opiskelijoille paitsi välttämättömiä oppimisen välineitä, myös keskeisiä myös vapaa-ajan toiminnoissa, kuten ohjelmoinnissa. Kaupungin viimeaikaiset toimenpiteet ovat luoneet tarpeetonta hysteriaa ympärilleen, mikä on aiheuttanut epävarmuutta varsinkin Otaniemen lukion opiskelijoiden keskuudessa.

Tietokoneita, joissa oli havaittu järjestelmänvalvojan oikeuksia, alettiin takavarikoida maanantaina ennen koeviikkoa, ja joitakin koneita myös suljettiin pois verkosta. Tämä toiminta jatkui perjantaihin asti, jolloin Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja lähetti apulaisrehtorin kautta viestin. Viestissä korostettiin halua ”turvata arviointiviikkojen onnistuminen ja opintojen eteneminen”. Tämän jälkeen takavarikointeja tai verkkolukituksia ei ole enää tehty. Opiskelijat, joiden tietokoneet oli takavarikoitu tai jotka oli suljettu pois verkosta, saivat lainakoneet kokeisiin, mutta näitä koneita ei saanut ottaa kotiin. Tämä asetti heidät haastavaan tilanteeseen opiskelun suhteen. Lisäksi kaikki koulun opiskelijat saivat viestin, jossa mainittiin mahdollinen vähintään sata euroa maksava uudelleenasennus ja rikosoikeudelliset seuraamukset ”toistuvista tietoturvarikkomuksista”. 

Tilanne aiheutti merkittävää paniikkia ja epävarmuutta opiskelijoiden keskuudessa, jotka kokivat olevansa pimennossa tapahtumien todellisista syistä ja seurauksista. Monet olivat huolissaan sekä omasta koulumenestyksestään että mahdollisista taloudellisista seuraamuksista. Tämä levottomuus ilmeni selvästi opiskelijoiden keskusteluissa, esimerkiksi Jodelissa, jossa he pohtivat, olivatko he mahdollisesti rikkoneet koulun laitesopimusta ja mitä se voisi tarkoittaa.

Espoon kaupunki perustelee toimia sillä, että heidän mukaansa ohjelmien asentaminen muodostaa merkittävän tietoturvariskin ja luvattomat ohjelmistot voivat johtaa potentiaalisiin tekijänoikeusrikkomuksiin. Lisäksi luvattomasti ladatut materiaalit, kuten tietokonepelit, rikkovat laitesopimusta. Tämä on kaupungin näkökulmasta perusteltu huoli, mutta reaktio tuntuu olevan ylimitoitettu todelliseen uhkaan nähden ja on opiskelijoiden näkökulmasta epäoikeudenmukainen. Kuitenkin, monet opiskelijat, jotka ovat saaneet järjestelmänvalvojan oikeudet luvallisesti sallittuihin tarkoituksiin, joutuivat näiden toimien kohteeksi. Tämän lisäksi, monet pelit, joita opiskelijat pelaavat ovat nettipelejä, joten järjestelmänvalvojan oikeuksien poistaminen ei estä niiden pelaamista.

Espoon viestintä on ristiriitaista. Opiskelijoiden saamassa viestissä kerrotaan merkittävästä tietoturvariskistä. Helsingin Sanomien artikkelissa taas sanotaan Espoon kaupungin kertoneen, että ”väärinkäyttö kuitenkin rajoittuu vain kunkin oppilaan omaan koneeseen eikä laajempi haitta ole teknisesti mahdollista”. Tämän lisäksi opiskelijoiden allekirjoittamassa sopimuksessa mainitaan, että ”laitetta saa käyttää vain opiskeluun”, joka on erittäin epäselvää, sillä se, mitä lasketaan opiskeluksi, voi vaihdella yksilökohtaisesti.

Järjestelmänvalvojan oikeuksia käytetään moniin koulutyöhön liittyviin tehtäviin. Esimerkiksi ohjelmointikursseilla on usein tarvetta näille oikeuksille ohjelmien lataamiseen. Tämän lisäksi järjestelmänvalvojan oikeuksia on hyödynnetty tietokoneiden nopeaan korjaamiseen, kun koulun IT-tuki on ollut hitaasti reagoivaa. Täydellinen järjestelmänvalvojan oikeuksien estäminen aiheuttaisi lisäkuormitusta jo hitaalle IT-tuelle ja tekisi opiskelusta haastavampaa. Nämä oikeudet ovat olleet myös tärkeitä opiskelijoiden omille, kouluun liittyville harrastuksille, kuten ohjelmoinnille.

Erityisesti AV-tiimi tarvitsee järjestelmänvalvojan oikeuksia toimiakseen tehokkaasti. Heillä on yli neljänkymmenen sovelluksen lista sovelluksia, joita tarvitaan AV-toiminnan ylläpitämiseen. Ilman näitä sovelluksia AV-tiimin toiminta ja oppiminen AV-alan teknologiasta ja sovelluksista olisi rajoittunutta. He tarvitsevat myös pääsyä joidenkin nettiasetusten muokkaukseen, mikä ei ole mahdollista ilman järjestelmänvalvojan oikeuksia. Espoon kaupungin ehdotus lisätä nämä ohjelmat yritysportaaliin on teoriassa hyvä, mutta käytännössä se on hankalaa, koska ohjelmien lisääminen yritysportaaliin on hidasta ja usein liian myöhäistä opiskelijoiden tarpeisiin.

Järjestelmänvalvojan oikeuksien liiallinen rajoittaminen lisää eriarvoisuutta opiskelijoiden välillä. Ilman näitä oikeuksia opiskelijoilla ei ole yhtäläisiä mahdollisuuksia opiskella, oppia tietotekniikan taitoja tai tutustua AV-alan sovelluksiin.

Yhtenä potentiaalisena ratkaisuna voisi olla väliaikaisten järjestelmänvalvojan oikeuksien myöntäminen erityistilanteisiin, kuten tarvittavien ohjelmien lataamiseen, asetusten säätämiseen tai tietokoneen nopeaan korjaamiseen. Nämä oikeudet voitaisiin myöntää nopealla varoitusajalla. Tällainen järjestely voisi auttaa tasapainottamaan opiskelijoiden tarpeet ja kaupungin huolen tietoturvasta. IT-tuen hitaus voisi kuitenkin olla ongelma tämän toteutukselle, jos  järjestelmänvalvojan oikeuksien myöntämisestä ei tehdä automaattista.

On erittäin tärkeää, että lukiolaisten ääni kuuluu selkeästi ja voimakkaasti päätöksenteossa. Tietoturvan merkitys on kiistaton, mutta sen toteuttamisen ei tulisi rajoittaa tai estää opiskelijoiden mahdollisuuksia hyödyntää teknologiaa opiskelussa ja heidän omien mielenkiinnon kohteidensa tutkimisessa. On välttämätöntä löytää kestävä tasapaino tietoturvan ja käyttövapauden välillä, joka tukee sekä oppimista että innovaatiota. Tämä vaatii avointa dialogia, joustavuutta ja yhteistyötä kaikkien osapuolten kesken – opiskelijoiden, opettajien ja hallinnon. Tulevaisuuden teknologiaympäristön luominen, joka tukee Otaniemen lukiolaisten kasvua ja kehitystä, on yhteinen tavoitteemme. Tämän saavuttamiseksi on tärkeää, että jokainen ääni – erityisesti opiskelijoiden – otetaan huomioon ja että ratkaisut ovat käytännöllisiä ja hyödyttävät kaikkia.

Related Post